Stenarbeten vid Villa Ekman

Trädgårdsanläggning, Villa Ekman

Mot gatan är en kallmur byggd i granit, trappsteg är granitblocksteg i Bjärlövsgranit och vilplan av smågatsten i Bjärlövsgranit.

Villa Ekman har vi anlagt i samarbete med Trivselträdgårdar AB på Tyresö. Ritat har Funkia landskapsarkitektur gjort. Från början var bara en slänt med tuvigt gräs och en felbyggd åsnestig som var livsfarlig på vintern. Det är 5 meters höjdskillnad mellan gatan och huset.

Villa Ekman

Påbörjat grundarbete, murbygge, stentrappor, stengång, förberedande belysning, jordbearbetning.

Villa Ekman

I slänten är växter planterade som efter etableringsskötsel ska vara lättskötta i den branta backen.

Villa Ekman, detalj stengång

Trappsteg i granit och vilplan i smågatsten. Smidesräcke med teakhandledare och belysningspållare.

Villa Ekman, stenläggning entréplan

Entréplanet är gjutet och klätt med kalkstensplattor i fallande längder och runt huset är hårdgjorda ytor kalkstensplattor, smågatsten och stenmjöl.

Villa Ekman, detalj stenläggning

Mot rabatter finns nedgrävda stålkanter.

Kulturhistorisk trädgård på Södermalm

Renovering av trädgård åt AB Stadsholmen på Södermalm med stora kulturhistoriska värden. En trädgård med relativt oförändrad form sedan 1860 och väldokumenterad från slutet av 1800-talet. Från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet finns fortfarande växter kvar. Topia har gjort rambeskrivning och Maria Flink dokumenterat växter.

Kulturhistorisk trädgård på Södermalm

Vissa delar av trädgården rörs inte. Större delen av planteringarna och gångar mot husen (som också renoverats) görs om från grunden då det krävs åtgärder för dränering, vattenavrinning, jordförbättring och utrotning av rotogräs.

De värdefulla växterna har under markarbetena jordslagits och sedan omplanterats i ny jord. I princip ska anläggningen se ut som förut men en del enkla stenkanter ersätts med en låg kallmur i granit för att få fall från husen. En ränndal i kullersten mot husen med entréplan i begagnad storgatsten. Gångar i natursingel blandat med sand för att få tidstypiskt utseende. Kompletterat med trappor i råkilad Bjärlövsgranit.

Kulturhistorisk trädgård på Södermalm

Kallmur och ränndal i kullersten.

Kulturhistorisk trädgård på Södermalm

Granittrappor och grusgångar. De enkla kanterna runt rabatter är mestadels kantiga befintliga stenar.

Radhus med parkering & fikaplats

Radhus med parkering & fikaplatsRadhus där kunden själv skissat på utformningen. Nytt underarbete med bärlager på grund av stora sättningar. Befintligt skiffer har lagts om och omdisponerats. Stor rabatt har ersatts med fikaplats. Befintliga granitkantstöd har satts om. Runt magnolian har kompletterats med storgatstenskant. Natursingel runt liten fikaplats med trampstenar i skiffer till.

Radhus med parkering & fikaplats