Stenarbeten vid Villa Ekman

Trädgårdsanläggning, Villa Ekman

Mot gatan är en kallmur byggd i granit, trappsteg är granitblocksteg i Bjärlövsgranit och vilplan av smågatsten i Bjärlövsgranit.

Villa Ekman har vi anlagt i samarbete med Trivselträdgårdar AB på Tyresö. Ritat har Funkia landskapsarkitektur gjort. Från början var bara en slänt med tuvigt gräs och en felbyggd åsnestig som var livsfarlig på vintern. Det är 5 meters höjdskillnad mellan gatan och huset.

Villa Ekman

Påbörjat grundarbete, murbygge, stentrappor, stengång, förberedande belysning, jordbearbetning.

Villa Ekman

I slänten är växter planterade som efter etableringsskötsel ska vara lättskötta i den branta backen.

Villa Ekman, detalj stengång

Trappsteg i granit och vilplan i smågatsten. Smidesräcke med teakhandledare och belysningspållare.

Villa Ekman, stenläggning entréplan

Entréplanet är gjutet och klätt med kalkstensplattor i fallande längder och runt huset är hårdgjorda ytor kalkstensplattor, smågatsten och stenmjöl.

Villa Ekman, detalj stenläggning

Mot rabatter finns nedgrävda stålkanter.